Sprawa T-533/93: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 lipca 2009 r. - Bouma i in. przeciwko Radzie i Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.233.21/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2009 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 lipca 2009 r. - Bouma i in. przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-533/93)(1)

(2009/C 233/39)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2009 r.)

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 334 z 9.12.1993.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.