Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.303.53

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2014 r. - adp Gauselmann przeciwko OHIM (Multi Win)
(Sprawa T-529/14)

Język postępowania: niemiecki

(2014/C 303/63)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat P. Koch Moreno)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie R 1326/2013;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "Multi Win" dla towarów i usług z klas 9, 28 i 41 - zgłoszenie nr 11 206 364

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.