Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.303.52/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2014 r. - Information Resources przeciwko OHIM (Growth Delivered)
(Sprawa T-528/14)

Język postępowania: angielski

(2014/C 303/62)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Information Resources, Inc. (Chicago, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat C. Schulte)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie R 1777/2013-4;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "Growth Delivered" dla usług z klas 35, 41 i 42

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.