Sprawa T-527/20: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. - Aldi v. EUIPO.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.349.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 sierpnia 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. - Aldi / EUIPO (CUCINA)
(Sprawa T-527/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CUCINA - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 349/51)

(Dz.U.UE C z dnia 30 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci N. Lützenrath, C. Fürsen

i M. Minkner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Bosse i A. Söder, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 czerwca 2020 r. (sprawa R 463/2020-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego CUCINA jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Aldi GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 329 z 5.10.20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.