Sprawa T-523/11: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2011 r. - Maxima Grupe przeciwko OHIM - Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.355.24

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2011 r. - Maxima Grupė przeciwko OHIM - Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(Sprawa T-523/11)

(2011/C 355/44)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Maxima Grupė, UAB (Wilno, Litwa) (przedstawiciele: adwokaci R. Žabolienė i E. Saukalas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bodegas Maximo, SL (Oyόn, Hiszpania)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie R 1584/2010-4; oraz
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "MAXIMA PREMIUM" dla towarów należących do klas: 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 i 33 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 6981443

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 6642284 dotycząca słownego znaku towarowego "MAXIMO" dla towarów należących do klasy 33

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w zakresie wszystkich rozpatrywanych towarów

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009, ponieważ Izba Odwoławcza uznała, że istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, chociaż nie uwzględniła wszystkich istotnych aspektów niniejszej sprawy, w szczególności słabego charakteru odróżniającego "MAXIMO/MAXIMA", podobieństwa oznaczeń oraz tego, że właściwy krąg odbiorców jest wyjątkowo uważny i dobrze poinformowany.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.