Sprawa T-523/09: Smart Technologies v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.160.21/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 kwietnia 2011 r. - Smart Technologies przeciwko OHIM (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH)

(Sprawa T-523/09)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2011/C 160/32)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Smart Technologies ULC (Calgary, Kanada) (przedstawiciele: M. Edenborough, QC, T. Elias, barrister, i R. Harrison, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 września 2009 r. (sprawa R 554/2009-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Smart Technologies ULC zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 51 z 27.2.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.