Sprawa T-516/12: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2012 r. - Ted - Invest przeciwko OHIM - Scandia Down (sensi scandia).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.32.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2012 r. - Ted - Invest przeciwko OHIM - Scandia Down (sensi scandia)

(Sprawa T-516/12)

(2013/C 32/31)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ted - Invest EOOD (Plovdiv, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat A. Ivanova)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Scandia Down LLC (Weehawken, Stany Zjednoczone)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie R 2247/2011-1, ponieważ Izba Odwoławcza, ze względu na unieważnienie prawa do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów z klas 20 i 24;
ewentualnie, jeśli Sąd nie uwzględni skargi w całości, uwzględnienie skargi i stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej w odniesieniu do towarów z klasy 20.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy "sensi scandia" dla towarów z klas 16, 20 i 24 - wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany pod nr. 8596975

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: Scandia Down LLC

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: wniosek o unieważnienie prawa do znaku został oparty na podstawach określonych w art. 53 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009 i słownym wspólnotowym znaku towarowym nr 8173312 "SCANDIA HOME" dla towarów i usług z klas 20, 24, 25 i 35

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie prawa do spornego wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 53 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.