Sprawa T-512/20: Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2020 r. - TrekStor / EUIPO - Zagg (Pokrowce ochronne na sprzęt komputerowy).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.36/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 sierpnia 2020 r. - TrekStor / EUIPO - Zagg (Pokrowce ochronne na sprzęt komputerowy)
(Sprawa T-512/20)

Język skargi: angielski

(2020/C 378/46)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: TrekStor GmbH (Lorsch, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schonfleisch i N. Willich)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 1 253 876-0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie R 294/2019-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
nakazanie EUIPO unieważnienia prawa do spornego wzoru zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

Podniesiony zarzut

Naruszenie art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.