Sprawa T-510/17: Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Del Valle Ruíz i in. v. Komisja Europejska i SRB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.284.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 lipca 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 1 czerwca 2022 r. - Del Valle Ruíz i in./Komisja i SRB
(Sprawa T-510/17) 1

[Unia gospodarcza i walutowa - Unia bankowa - Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych (SRM) - Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku podmiotu znajdującego się na progu upadłości lub zagrożonego upadłością - Przyjęcie przez SRB programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español - Prawo do bycia wysłuchanym - Delegowanie uprawnień - Prawo własności - Obowiązek uzasadnienia - Artykuły 18 i 20 oraz art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) ro 806/2014]

Język postępowania: angielski

(2022/C 284/25)

(Dz.U.UE C z dnia 25 lipca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Antonio Del Valle Ruíz (Miasto Meksyk, Meksyk) i 41 innych skarżących wymienionych w załączniku do wyroku (przedstawiciele: J. Pobjoy, barrister, B. Kennelly, QC, i S. Walker, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i A. Steiblyté, pełnomocnicy) oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (przedstawiciele: J. King i M. Fernández Rupérez, pełnomocnicy, których wspierali adwokaci B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch i S. Ianc)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: L. Aguilera Ruiz et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents), Parlement européen (przedstawiciele: L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti, M. Sammut, L. Stefani i M. Martínez Iglesias, pełnomocnicy), Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, A. Westerhof Lofflerová i H. Marcos Fraile, pełnomocnicy), Banco Santander, SA (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, i D. Sarmiento Ramírez-Escudero, a także G. Cahill, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji SRB/EES/2017/08 sesji wykonawczej SRB, z dnia 7 czerwca 2017 r., dotyczącej przyjęcia programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu Banco Popular Español, S.A., a także decyzji Komisji (EU) 2017/1246 z dnia 7 czerwca 2017 r. zatwierdzającej program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do Banco Popular Español S.A.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Antonio Del Valle Ruíz i pozostali skarżący wymienieni w załączniku pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) i Banco Santander, SA.

3) Królestwo Hiszpanii, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

1 Dz.U. C 374 z 6.11.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.