Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.303.47

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 września 2014 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2014 r. - Staywell Hospitality Group przeciwko OHIM - Sheraton International IP (PARK REGIS)
(Sprawa T-510/14)

Język skargi: angielski

(2014/C 303/55)

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2014 r.)

Strony

Strona skarżąca: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Australia) (przedstawiciel: D. Farnsworth, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Sheraton International IP LLC (Stamford, Stany Zjednoczone Ameryki)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawach R 240/2013-5 i R 303/2013-5, w zakresie w jakim dotyczy ona sprawy R 240/2013-5, oraz
- obciążenie strony pozwanej własnymi kosztami oraz kosztami strony skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne "PARK REGIS" dla usług z klas 35, 36 i 43 - Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 9 488 933

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Sheraton International IP LLC

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzne i słowne znaki towarowe "ST. REGIS" dla usług z klas 36, 42 i 43, rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego "ST. REGIS" dla usług z klasy 36 oraz powszechnie znane w Unii Europejskiej graficzne i słowne znaki towarowe "ST. REGIS"

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołań

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.