Sprawa T-51/07: Agrar-Invest-Tatschl v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.33/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. - Agrar-Invest-Tatschl przeciwko Komisji

(Sprawa T-51/07)(1)

(Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych - Cukier pochodzący z Chorwacji - Artykuł 220 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 - Zawiadomienie importerów opublikowane w Dzienniku Urzędowym - Dobra wiara)

(2008/C 301/53)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal, Austria) (przedstawiciele: U. Schrömbges oraz O. Wenzlaff, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro oraz S. Schønberg, działający w charakterze pełnomocników, wspierani przez B. Wägenbaur, adwokata)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji C(2006) 5789 wersja ostateczna z dnia 4 grudnia 2006 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Agrar-Invest-Tatschl GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.