Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2020 r. - Lucaccioni / Komisja
(Sprawa T-507/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Służba publiczna - Czynność przygotowawcza - Skarga o odszkodowanie - Skarga ściśle związana ze skargą o stwierdzenie nieważności - Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi - Niedopuszczalność]

Język postępowania: włoski

(2020/C 175/35)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Arnaldo Lucaccioni (San Benedetto del Tronto, Włochy) (przedstawiciel: adwokat E. Bonanni)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Bohr i L. Vernier, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferrę)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 13 września 2018 r. oddalającej wniosek o wyłączenie z postępowania doktora A, lekarza wyznaczonego przez Komisję w ramach komisji lekarskiej ustanowionej w związku ze złożonym przez skarżącego wnioskiem o stwierdzenie zaostrzenia choroby zawodowej, a po drugie, do naprawienia szkody, jaką w swej ocenie poniósł skarżący.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Arnaldo Lucaccioni zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 295 z 2.9.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.