Sprawa T-505/08: Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.288.36/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2010 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. - Nadine Trautwein Rolf Trautwein przeciwko OHIM (Hunter)

(Sprawa T-505/08)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Hunter - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) - Ograniczenie towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego)

(2010/C 288/69)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Czychowski)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: S. Schäffner, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 września 2008 r., sprostowaną w dniu 5 lutego 2009 r. (sprawa R 1733/2007-1), dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Hunter jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 44 z 21.2.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.