Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.50/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 19 marca 2019 r. - Haba Trading/EUIPO - Vida (vidaXL)

(Sprawa T-503/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie sprzeciwu - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2019/C 164/54)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Haba Trading BV (Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci B. Schneiders i A. Brittner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Gája i H. O'Neill, pełnomocnicy). Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Vida AB (Alvesta, Szwecja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 czerwca 2018 r. (sprawa R 190/2016-5), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Vida AB a Haba Trading BV

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.
2) Haba Trading BV pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 373 z 10.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.