Sprawa T-502/21: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. - Philip Morris Products v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.472.40/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 października 2022 r. - Philip Morris Products/EUIPO (Przedstawienie czarnobiałych linii)
(Sprawa T-502/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego czarnobiałe linie - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2022/C 472/47)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Philip Morris Products SA (Neuchàtel, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat L. Alonso Domingo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: P. Georgieva, E. Nicolás Gómez, M. Eberl i D. Hanf, pełnomocnicy)

Przedmiot

W swojej skardze opartej na art. 263 TFUE, skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 26 maja 2021 r. (sprawa R 78/2021-5).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Philip Morris Products SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 391 z 27.9.21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.