Sprawa T-499/07: Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2010 r. - Bułgaria przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.39/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 12 lipca 2010 r. - Bułgaria przeciwko Komisji

(Sprawa T-499/07)(1)

(2010/C 246/67)

Język postępowania: bułgarski

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 64 z 8.3.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.