Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.24/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2017 r. - Sedes Holding/EUIPO (gratis)
(Sprawa T-495/17)

Język postępowania: niderlandzki

(2017/C 318/30)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sedes Holding AŞ (Stanbuł, Turcja) (przedtawiciele: adwokaci K. Ongena i C. Du Jardin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "gratis" - zgłoszenie nr 15 950 637

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie R 507/2017-2

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- zgodnie art. 68 regulaminu postępowania przed Sądem połączenie sprawy, której dotyczy niniejsza skarga, ze sprawą, której dotyczy skarga na decyzję EUIPO w sprawie R 506/2017-2, do celów rozpoznania w ramach ustnego etapu postępowania ze względu na ich powiązanie;
- uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną, a w związku z tym:
- po pierwsze, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie EUIPO rejestracji graficznego znaku towarowego GRATIS (zgłoszenie nr 15 950 637) dla wszystkich towarów objętych zgłoszeniem;
- ewentualnie, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i nakazanie EUIPO rejestracji graficznego znaku towarowego GRATIS (zgłoszenie nr 15 950 637) dla "perfum, produktów kosmetycznych, środków zapachowych i dezodorantów osobistych";
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie ogólnych zasad prawa Unii.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.