Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 października 2008 r. - Imperial Chemical Industries przeciwko OHIM (FACTORY FINISH)

(Sprawa T-487/07)(1)

(Kwestie incydentalne - Wspólnotowy znak towarowy - Reprezentowanie przez adwokata lub radcę prawnego)

(2008/C 327/50)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Imperial Chemical Industries plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (przedstawiciele: D. Botis, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Wniosek złożony na podstawie art. 114 regulaminu Sądu, mający na celu uznanie W. Johnstona za uprawnionego do reprezentowania skarżącej w niniejszej sprawie.

Sentencja

1) Wniosek mający na celu uznanie przez Sąd W. Johnstona za uprawnionego do reprezentowania Imperial Chemical Industries plc zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

______

(1) Dz.U. C 51 z 23.2.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.