Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.20/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2017 r. - Foodterapia/EUIPO - Cloetta Italia (DIETOX)
(Sprawa T-486/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 318/26)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Foodterapia, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Erdozain López i J. Galán López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Cloetta Italia Srl (Cremona, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: strona skarżąca

Sporny znak towarowy: graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "DIETOX" - zgłoszenie nr 13 072 798

Postępowanie przed EUIPO: postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie R 1611/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.