Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2017 r. - Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/JUR
(Sprawa T-481/2017)

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 318/25)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Madryt, Hiszpania) i SFL - Stiftung für Forschung und Lehre (Zurych, Szwajcaria) (przedstawiciele: R. Pelayo Jiménez i A. Muñoz Aranguren, adwokaci)

Strona pozwana: Junta Única de Resolución

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Junta Única de Resolución z dnia 7 czerwca 2017 r. (SRB/EES/2017/08);
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są takie same, jak podniesione w sprawie T-478/17 Mutualidad de la Abogacía i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/JUR.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.