Sprawa T-480/15: Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2015 - KZ i in./Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.337.39

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 października 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2015 - KZ i in./Komisja
(Sprawa T-480/15)

Język postępowania: Polski

(2015/C 337/44)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: KZ (Polska), LA (Polska), LB (Austria), LC (Austria) (przedstawiciely: S. Dudzik, radca prawny, J. Budzik, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2015 roku, nr C(2015) 4284 final, wydanej w sprawie AT.39864 - BASF, odrzucającej wniosek skarżących na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 772/2004 1 ;
-
obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1.
Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady skutecznej ochrony prawnej oraz prawa do skutecznego środka prawnego przed sądem
-
Odrzucając wniosek skarżących na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 w sytuacji, w której doszło do naruszenia art. 101 i art. 102 Traktatu na szkodę skarżących - podczas gdy właściwy krajowy organ ochrony konkurencji nie mógł wszcząć postępowania ze względu na upływ przewidzianego w prawie krajowym terminu prekluzyjnego dla wszczęcia postępowania w przedmiocie naruszenia prawa konkurencji, a ponadto skarżący nie dysponowali możliwością skutecznego dochodzenia naprawienia szkody poprzez powództwo wniesione do sądu krajowego - Komisja naruszyła przysługujące skarżącym prawo do skutecznej ochrony prawnej oraz do skutecznego środka prawnego przed sądem.
2.
Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 101 i art. 102 TFUE w zw. z art. 17 ust. 1 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej i w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 773/2004 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 2
-
Przyjmując, iż interes Unii Europejskiej nie uzasadnia wszczęcia postępowania w sprawie zainicjowanej wnioskiem skarżących, Komisja dopuściła się oczywistego błędu w ocenie;
-
odrzucając wniosek skarżących i odmawiając wszczęcia postępowania w oparciu o bezzasadne przyjęcie, że przesłanki stwierdzenia naruszenia art. 101 TFUE sformułowane w wyroku Sądu z dnia 17 lipca 1998 roku w sprawie T-111/96, ITT Promedia N.V. p. Komisji, nie znajdują zastosowania do nadużycia procedury karnej ani administracyjnej, Komisja naruszyła zasadę skuteczności (effet utile) art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123, str. 18; polskie wydanie specjalne: rozdział 08 Tom 3 p. 81).
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1, str. 1; polskie wydanie specjalne: rozdział 8 Tom 2 p. 205).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.