Sprawa T-479/07: Nuova Agricast v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.26/3

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 września 2008 r. - Nuova Agricast przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-479/07)(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Dostęp do dokumentów - Cofnięcie decyzji w przedmiocie odmowy dostępu - Ujawnienie dokumentów wbrew wyraźnemu sprzeciwowi ich autora - Umorzenie postępowania)

(2008/C 272/51)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nuova Agricast (Foggia, Włochy) (przedstawiciel: A. Calabrese, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: P. Costa de Oliveira i G. Conte, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 17 października 2007 r. odmawiającej skarżącej dostępu do pewnych dokumentów przekazanych Komisji przez władze włoskie w ramach postępowania w przedmiocie kontroli systemu pomocy państwa.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi oraz w przedmiocie interwencji Królestwa Danii zostaje umorzone.

2) Każda ze stron ponosi swe własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 64 z 8.3.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.