Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Veit / EBC

(Sprawa T-474/18) 1

[Służba publiczna - Personel EBCE - Wynagrodzenie - Konkurs - Równość traktowania kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych - Stopień służbowy]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 175/16)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sebastian Veit (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Kujath)

Strona pozwana: Centralny Bank Europejski (przedstawiciele: F. von Lindeiner i M. Rötting, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE i art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji EBC z dnia 3 stycznia 2018 r w zakresie, w jakim EBC przyznał skarżącemu zaledwie stopień 17 w grupie płac F/G, a po drugie, decyzji EBC z dnia 25 maja 2018 r., na mocy której oddalono zażalenie skarżącego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sebastian Veit pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 352 z 1.10.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.