Sprawa T-47/07: ratiopharm v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.285.38/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 września 2008 r. - ratiopharm przeciwko OHIM (BioGeneriX)

(Sprawa T-47/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BioGeneriX - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2008/C 285/69)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: ratiopharm GmbH (Ulm, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo S. Völker, następnie S. Völker i A. Schabenberger, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 grudnia 2006 r. (R 1047/2004-4) dotyczącą wniosku o rejestrację oznaczenia słownego BioGenerix jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ratiopharm GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.