Dz.U.UE.C.2019.35.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. - Bopp / EUIPO (Przedstawienie ośmiokąta równobocznego)
(Sprawa T-460/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego niebieską ośmiokątną ramę - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 75 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 94 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 35/28)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Carsten Bopp (Glashütten, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat F. Pröckl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Söder i D. Walicka, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 maja 2017 r. (sprawa R 1954/2016-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego niebieską ośmiokątną ramę jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.
2) Carsten Bopp zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 300 z 11.9.2017.