Dz.U.UE.C.2019.44.21/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Hiszpania / Komisja
(Sprawa T-459/16) 1

EFRG i EFRROW - Wydatki wyłączone z finansowania - Artykuł 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/ 2005 - Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 - Niedociągnięcia w IACS - Trwałe użytki zielone - Ryzyko dla funduszu - Dokument VI/5330/97 - Artykuł 73a ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 796/2004 - Artykuł 81 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1122/2009 - Artykuł 137 rozporządzenia nr 73/2009 - Korekty ryczałtowe w wysokości 25 % i 10 %

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 44/26)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. Sampol Pucurull, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Triantafyllou, następnie I. Galindo Martín, N. Ruiz García i A. Sauka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1059 z dnia 20 czerwca 2016 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. 2016, L 173, s. 59).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1059 z dnia 20 czerwca 2016 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w części, w jakiej dotyczy ona korekty finansowej nałożonej na Królestwo Hiszpanii w zakresie, w jakim Komisja zastosowała w tej decyzji
- korektę ryczałtową w wysokości 25 % w odniesieniu do zadrzewionych pastwisk dehesa na lata składania wniosków 2010-2013 oraz
- korektę ryczałtową w wysokości 10 % w odniesieniu do zakrzewionych pastwisk zgłoszonych przez "hodowców" na lata składania wniosków 2010-2013.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 392 z 24.10.2016.