Sprawa T-459/04: Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.229.16/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 września 2005 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie T-459/04 Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Urzędnicy - Mianowanie - Zaszeregowanie do kategorii - Zaszeregowanie do wyższej kategorii w karierze)

(2005/C 229/33)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 17 września 2005 r.)

W sprawie T-459/04 Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira, urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brukseli (Belgia), reprezentowany przez adwokata G. Vandersandena, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Joris i M. Velardo z adresem do doręczeń w Luksemburgu, mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zaszeregowania skarżącego do kategorii A5, stopień 3, Sąd Pierwszej Instancji (w składzie jednego sędziego w osobie S. Papasavvas); sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 14 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 45 z 19.2.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.