Sprawa T-452/22: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2023 r. - Hofmeir Magnetics v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Healthfactories

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.286.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2023 r. - Hofmeir Magnetics / EUIPO - Healthfactories (Hofmag)
(Sprawa T-452/22) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Hofmag - Niezarejestrowany wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy HOFMAG - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak używania w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny - Artykuł 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2023/C 286/34)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Hofmeir Magnetics Ltd (Witney, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat S. Baur)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: E. Markakis" pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Healthfactories GmbH (Saaldorf-Surheim, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Vischer)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 3 maja 2022 r. (sprawa R 1367/2021-5).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Hofmeir Magnetics Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Healthfactories GmbH.

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 340 z 5.9.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.