Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.27/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 września 2015 r. - Anagnostakis/Komisja
(Sprawa T-450/12) 1

(Prawo instytucjonalne - Europejska inicjatywa obywatelska - Polityka gospodarcza i pieniężna - Niespłacenie długu publicznego - Usankcjonowanie zasady "stanu wyższej konieczności" - Odmowa rejestracji - Uprawnienia Komisji - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: grecki

(2015/C 389/27)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alexios Anagnostakis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: A. Anagnostakis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Krämer i M. Konstantinidis, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2012) 6289 final z dnia 6 września 2012 r. w sprawie odrzucenia wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej "Milion podpisów dla solidarnej Europy" przedłożonej Komisji w dniu 13 lipca 2012 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alexios Anagnostakis zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 399 z 22.12.2012.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.