Sprawa T-45/16: Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2016 r. - Alfonso Egüed/EUIPO - Jackson Family Farms (BYRON).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.33

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2016 r. - Alfonso Egüed/EUIPO - Jackson Family Farms (BYRON)
(Sprawa T-45/16)

Język skargi: angielski

(2016/C 111/39)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nelson Alfonso Egüed (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Jackson Family Farms LLC (Santa Rosa, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "BYRON" - zgłoszenie nr 10 581 619

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu/Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie R 822/2015-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
uwzględnienie wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego nr 10 581 619, "BYRON", w odniesieniu do wszystkich produktów objętych klasami 18, 25 i 33 (przy czym w niniejszej sprawie podważana jest ta ostatnia klasa) oraz
-
obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do skargi o stwierdzenie naruszenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.