Sprawa T-440/10: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. - Mahmoudian przeciwko Radzie.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.328.34/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 grudnia 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. - Mahmoudian przeciwko Radzie

(Sprawa T-440/10)

(2010/C 328/59)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Fereydoun Mahmoudian (Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat A. Kronshagen)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności punktu 2 części IA załącznika do rozporządzenia Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu oraz decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w zakresie, w jakim dotyczy skarżącego

– obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący domaga się stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007(1) oraz decyzji Rady 2010/413 WPZiB(2) w sprawie podjęcia środków ograniczających wobec Iranu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej - w zakresie w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie osób, grup i podmiotów, których fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone na podstawie tego przepisu.

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżącego są identyczne z zarzutami i argumentami w sprawie T-439/10 Fulmen przeciwko Radzie, dotyczącej spółki, której skarżący jest dyrektorem generalnym.

______

(1) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 668/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 195, s. 25)

(2) Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195, s. 39)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.