Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.327.34/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2008 r. - 1-2-3.TV przeciwko OHIM - Zweites Deutsches Fernsehen i Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

(Sprawa T-440/08)

(2008/C 327/62)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2008 r.)

Strony

Strona skarżąca: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde i E. Nicolás Gómez)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli: Zweites Deutsches Fernsehen (Moguncja, Niemcy) i Televersal Film- und Fernseh-Produktion GmbH (Hamburg, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w sprawie R 1076/2007-1 z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz

– obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "1-2-3.TV" dla usług z klas 35, 38 i 41 - zgłoszenie nr 3.763.133

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Zweites Deutsches Fernsehen i Televersal Film- und Fernseh- Produktion GmbH

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny krajowy znak towarowy "1, 2 ODER 3 ZDF-ORF-SFDRS" dla towarów i usług z klas 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych, z uwagi na wywierane przez nie odmienne całościowe wrażenie, nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.