Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.95.28/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. - Globalia Corporación Empresarial / EUIPO - Touring Club Italiano (TC Touring Club)
(Sprawa T-44/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TC Touring Club - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy TOURING CLUB ITALIANO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego - Artykuł 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 - Dodatkowe dowody przedstawione po raz pierwszy przed izbą odwoławczą - Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 - Skarga wzajemna]

Język postępowania: angielski

(2020/C 95/34)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Gómez López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Kusturovic, J.F. Crespo Carrillo i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Touring Club Italiano (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Guglielmetti)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 listopada 2018 r. (R 448/2018-4) dotyczą postępowania w sprawie sprzeciwu między Touring Club Italiano a Globalia Corporación Empresarial.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Skarga wzajemna zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
3) Tytułem skargi głównej Globalia Corporación Empresarial, SA zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez Touring Club Italiano w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą.
4) Tytułem skargi wzajemnej Touring Club Italiano pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Globalia Corporación Empresarial i EUIPO.
1 Dz.U. C 93 z 11.3.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.