Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.77

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2019 r. - Globalia Corporación Empresarial/EUIPO - Touring Club Italiano (TC Touring Club)
(Sprawa T-44/19)

Język skargi: angielski

(2019/C 93/99)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Gómez López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Touring Club Italiano (Milan, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona wnosząca odwołanie przed Izbą Odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy TC Touring Club w kolorach czerwonym i jasnoszarym - zgłoszenie nr 15 299 001

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie R 448/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na naruszenie art. 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, stanowiącego istotne uchybienie proceduralne; lub
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na błędne zastosowanie art. 47 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, a także stwierdzenie, że dowód "rzeczywistego" używania wcześniejszego znaku towarowego jest niewystarczający lub mało przekonujący; lub
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001, a także stwierdzenie braku istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych;
- obciążenie EUIPO i interwenienta, jeśli wstąpi do postępowania, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 95 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 47 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.