Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.25/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Włochy / Komisja
(Sprawa T-437/16) 1

[System językowy - Ogłoszenie o konkursie otwartym celem naboru administratorów w dziedzinie audytu - Znajomość języków - Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursu do angielskiego, francuskiego i niemieckiego - Język wykorzystywany do komunikacji - Rozporządzenie nr 1 - Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i art. 28 lit. f) regulaminu pracowniczego - Dyskryminacja ze względu na język - Względy uzasadniające - Interes służby - Proporcjonalność]

(2020/C 378/28)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik; wspierana przez P. Gentiliego, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i D. Milanowska, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stroną skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: L. Aguilera Ruiz, pełnomocnik)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/322/16 mającego na celu stworzenie list rezerwy kadrowej administratorów w dziedzinie audytu (AD 5/AD 7) (Dz.U. 2016, C 171 A, s. 1)

Sentencja

1)
Stwierdza się nieważność ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/322/16 w celu stworzenia list rezerwy kadrowej administratorów w dziedzinie audytu (AD 5/AD 7).
2)
Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską.
3)
Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 371 z 10.10.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.