Sprawa T-435/09: GL2006 Europe v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-435/09: GL2006 Europe v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.21/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - GL2.006 Europe przeciwko Komisji

(Sprawa T-435/09) 1

(Klauzula arbitrażowa - Umowy dotyczące pomocy finansowej zawarte w ramach piątego i szóstego ramowego programu działań wspólnotowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz w ramach programu eTEN - Projekty Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic i E2SP - Wypowiedzenie umów - Zwrot wypłaconych kwot - Noty debetowe - Żądanie wzajemne - Reprezentacja strony skarżącej)

(2013/C 325/34)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: GL2.006 Europe Ltd (Birmingham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci M. Gardenal i E. Belinguier-Raiz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Delaude i N. Bambara, a następnie S. Delaude, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata R. Van der Houta)

Przedmiot

Po pierwsze, wniesiona przez spółkę GL2.006 Europe na podstawie art. 238 WE, oparta na klauzulach arbitrażowych skarga, w której skarżąca kwestionuje kontrole przeprowadzone przez OLAF w jej siedzibie w grudniu 2008 r., decyzję zawartą w piśmie z dnia 10 lipca 2009 r., którą Komisja zakończyła swe uczestnictwo w dwóch projektach w zakresie badań i rozwoju technologicznego, a także dwanaście not debetowych wystawionych przez Komisję w dniu 7 sierpnia 2009 r., w których instytucja ta domaga się zwrotu wypłaconych skarżącej zaliczek w ramach swego uczestnictwa w dwunastu projektach w zakresie badań i rozwoju, a po drugie, powództwo wzajemne zmierzające do zwrotu tychże kwot.

Sentencja

1)
Postępowanie w sprawie skargi wniesionej przez GL2.006 Europe Ltd zostaje umorzone.
2)
GL2.006 Europe zostaje zobowiązana do zwrotu Komisji Europejskiej kwoty 2.258.456,31 EUR wraz z odsetkami od dat wymagalności wskazanych w notach debetowych z dnia 7 sierpnia 2009 r.
3)
GL2.006 Europe zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 11 z 16.1.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.