Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2014 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2016 r. - Arbuzov/Rada
(Sprawa T-434/14) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych - Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Umieszczenie nazwiska skarżącego w wykazie - Dowód zasadności umieszczenia w wykazie)

Język postępowania: czeski

(2016/C 098/49)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sergej Arbuzov (Kijów, Ukraina) (przedstawiciele: adwokaci M. Machytková i P. Radošovský)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Westerhof Löfflerová i J.-P. Hix, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 66, s. 26) i decyzji wykonawczej Rady 2014/216/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonującej decyzję 2014/ 119/WPZiB (Dz.U. L 111, s. 91), w zakresie, w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których mają zastosowanie te środki ograniczające.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie, zmienionej decyzją wykonawczą Rady 2014/216/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2014 r. wykonującą decyzję 2014/119/WPZiB, w zakresie, w jakim dotyczy ona Sergeja Arbuzova.
2) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez S. Arbuzova.
1 Dz.U. C 282 z 25.8.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.