Sprawa T-428/10: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. - Trenzas y Cables de Acero przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.317.38/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 września 2010 r. - Trenzas y Cables de Acero przeciwko Komisji

(Sprawa T-428/10)

(2010/C 317/70)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 20 listopada 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. González Díaz i A. Tresandí Blanco)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności, na mocy art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, decyzji Komisji C(2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie COMP/38.344 - Stal do sprężania;

– tytułem żądania ewentualnego uchylenie lub obniżenie, na podstawie art. 261 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, grzywny nałożonej we wspomnianej decyzji; oraz

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżona w niniejszym postępowaniu decyzja jest już przedmiotem skargi w sprawie T-426/10 Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji.

Zarzuty i główne argumenty pokrywają się z tymi przedstawionymi w wyżej wskazanej sprawie.

Skarżąca zarzuca Komisji błędne zastosowanie, zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym, art. 101 TFUE w zakresie dotyczącym przypisania TYCSA odpowiedzialności za domniemane naruszenie wspomnianego artykułu, ponieważ Komisja przypisała TYCSA odpowiedzialność za zachowanie opisane w zaskarżonej decyzji jako domniemanemu członkowi jednostki gospodarczej tworzonej przez rozmaite podmioty prawne (GSW, TQ, MRT i samą TYCSA PSC) od dnia 30 listopada 1992 r. do dnia 19 września 2002 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.