Sprawa T-426/21: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2021 r. - Assaad / Rada.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.338.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2021 r. - Assaad / Rada
(Sprawa T-426/21)

Język postępowania: angielski

(2021/C 338/54)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nizar Assaad (Bejrut, Liban) (przedstawiciele: M. Lester, barrister, G. Martin i C. Enderby Smith, solicitors)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2021/751 z dnia 6 maja 2021 r. 1  i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/743 z dnia 6 maja 2021 r. 2 , które zmieniają wpis 36 w Załączniku I do decyzji Rady 2013/255/WPZiB oraz wpis 36 w Załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. (zwane dalej "zaskarżonymi aktami") w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do skarżącego.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący twierdzi, że od 2011 r. Rada wielokrotnie stwierdzała, że skarżący nie jest osobą, której nazwisko zostało umieszczone we wpisie 36 wykazu dotyczącego stosowanych wobec Syrii unijnych środków ograniczających. W drodze zaskarżonych aktów Rada dążyła do odwrócenia tego stanowiska, i obecnie, bez żadnego uzasadnienia lub podstawy faktycznej lub prawnej, twierdzi, że nazwisko skarżącego było faktycznie umieszczone w wykazie od 2011 r. Podniesione przez skarżącego zarzuty nieważności kwestionują diametralną zmianę stanowiska Rady w zaskarżonych aktach jako opartą na licznych błędach w ocenie; mającą bezprawnie moc wsteczną i naruszającą zasadę pewności prawa; stanowiącą nadużycie i niewłaściwe wykorzystanie uprawnień Rady; oraz sprzeczną z zasadą powagi rzeczy osądzonej.

1 Dz. U. 2021, L 160, s. 115.
2 Dz. U. 2021, L 160, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.