Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.40/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2017 r. - Hoffmann/EUIPO (Genius)
(Sprawa T-425/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Genius - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 144/54)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Karl Hoffmann (Bad Schwalbach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Jonas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 31 maja 2016 r. (sprawa R 1631/2015-5) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Genius jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Karl Hoffman zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 343 z 19.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.