Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.36/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2013 r. - Jinan Meide Casting przeciwko Radzie

(Sprawa T-424/13)

(2013/C 325/60)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jinan Meide Casting Co. Ltd (Jinan, Chiny) (przedstawiciele: R. Antonini i E. Monard, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 430/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierającego cło tymczasowe nałożone na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz zamykającego postępowanie w odniesieniu do Indonezji (Dz.U. 2013 L 129, s. 1) w zakresie w jakim dotyczy skarżącej; oraz
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1) Zarzut pierwszy oparty na fakcie, że nieudzielenie skarżącej dostępu do informacji w zakresie określenia wartości normalnej oraz brak ujawnienia jej tych informacji narusza prawo skarżącej do obrony oraz art. 6 ust. 7, art. 20 ust. 2 i art. 20 ust. 4 rozporządzeni Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. 2009 L 343, s. 51).
2) Zarzut drugi oparty na fakcie, że odrzucenie niektórych dostosowań proponowanych przez skarżącą narusza art. 2 ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 oraz art. 2 ust. 4 Porozumienia WTO dotyczącego stosowania art. VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. Ponadto skarżąca uważa, że Rada naruszyła art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3) Zarzut trzeci oparty na fakcie, że określenie wartości normalnej dla niezbliżonych typów produktów narusza art. 2 ust. 7 lit. a), art. 2 ust. 10 i art. 2 ust. 10 lit. a) a także art. 2 ust. 11 w związku z art. 2 ust. 8, art. 2 ust. 9, art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 9 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 oraz zasadę niedyskryminacji.
4) Zarzut czwarty oparty na fakcie, że brak ustalenia czy warunki gospodarki rynkowej przeważają w odniesieniu do skarżącej w ciągu trzech miesięcy od daty wszczęcia dochodzenia narusza art. 2 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009.
5) Zarzut piąty oparty na fakcie, że oparcie się na nieprawidłowych danych dotyczących przywozu w celu ustalenia szkody narusza art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.