Sprawa T-423/21: Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Gioioso v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Maxi Di

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.432.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 listopada 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 września 2022 r. - Gioioso/EUIPO - Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT)
(Sprawa T-423/21) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT - Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy GIOIA DI MARE - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: włoski

(2022/C 432/29)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sebastiano Gioioso (Fasano, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Amati)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: R. Raponi i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Maxi Di Srl (Belfiore, Włochy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 maja 2021 r. (sprawa 1650/2020-1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona

2) Sebastiano Gioioso zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 357 z 6.9.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.