Dz.U.UE.C.2019.44.73/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 października 2018 r. - JPMorgan Chase i in. / Komisja
(Sprawa T-420/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Konkurencja - Euro Interbank Offered Rates (Euribor) - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Oddalenie wniosku o zachowanie poufności decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 TFUE - Zasada domniemania niewinności - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak fumus boni iuris

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/97)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: JPMorgan Chase & Co (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone), J.P. Morgan Services LLP (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: M. Lester, QC, D. Piccinin, D. Heaton, adwokaci, B. Tormey, N. French, N. Frey i D. Das, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Farley, B. Mongin i F. van Schaik, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o, po pierwsze, zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2018) 2745 final z dnia 27 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zastrzeżeń odnośnie do ujawnienia informacji poprzez ich publikację, podniesionych przez JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association i J.P. Morgan Services, zgodnie z art. 8 decyzji przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji [sprawa AT.39914 - Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (EIRD)], i, po drugie, nakazanie Komisji wstrzymania się z publikacją decyzji Komisji C(2016) 8530 final z dnia 7 grudnia 2016 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz art. 53 porozumienia EOG [sprawa AT.39914 - Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (EIRD)].

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r., JPMorgan Chase i in./Komisja (T-420/18 R), zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.