Sprawa T-42/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2008 r. - Shetland Islands Council przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.272.50/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 października 2008 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 września 2008 r. - Shetland Islands Council przeciwko Komisji

(Sprawa T-42/08)(1)

(2008/C 272/97)

(Dz.U.UE C z dnia 25 października 2008 r.)

Język postępowania: angielski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.