Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.33/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 sierpnia 2013 r. - Richter + Frenzel przeciwko OHIM - Richter (Richter+Frenzel)

(Sprawa T-418/13)

(2013/C 325/56)

Język skargi: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Richter + Frenzel GmbH + Co. KG (Würzburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Altenburg)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Ferdinand Richter GmbH (Pasching, Austria)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 marca 2013 r. (R 2001/2011-4);
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy "Richter+Frenzel" dla towarów i usług z klas 1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 39, 41 i 42 - zgłoszenie nr 8 545 998

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: Ferdinand Richter GmbH

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny znak towarowy "RICHTER", graficzny znak towarowy "RICHTER edition" i używany w obrocie handlowym w Austrii niezarejestrowany znak towarowy "Richter"

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.