Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.44.35/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2018 r. - Cypr / EUIPO - Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)
(Sprawa T-417/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fino Cyprus Halloumi Cheese - Wcześniejszy słowny znak certyfikujący Zjednoczonego Królestwa HALLOUMI - Oddalenie sprzeciwu - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Podobieństwo oznaczeń

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/44)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Republika Cypryjska (przedstawiciele: S. Malynicz, QC i V. Marsland, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Gája i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Papouis Dairies Ltd (Nikozja, Cypr) (przedstawiciel: adwokat N. Korogiannakis)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sprawa R 2650/2014-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Republiką Cypryjską a Papouis Dairies

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 kwietnia 2017 r. (sprawa R 2650/2014-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Republiką Cypryjską a Papouis Dairies.
2) EUIPO pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Republikę Cypryjską.
3) Papouis Dairies pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 277 z 21.8.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.