Sprawa T-414/07: Euro-Information v. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.193.19/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 sierpnia 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2009 r. - Euro-Information przeciwko OHIM (Przedstawienie ręki trzymającej kartę z trzema trójkątami)

(Sprawa T-414/07)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego rękę trzymającą kartę z trzema trójkątami - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009])

(2009/C 193/28)

(Dz.U.UE C z dnia 15 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasburg, Francja) (przedstawiciele: adwokaci P. Greffe, M. Chaminade i L. Paudrat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: O. Montalto i R. Bianchi, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 września 2007 r. (sprawa R 290/2007-1) odmawiającą rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia przedstawiającego rękę trzymającą kartę z trzema trójkątami.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 22 z 26.1.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.