Sprawa T-412/08: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. - Trubion Pharmaceuticals Inc. przeciwko OHIM - Merck (TRUBION).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.55

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2008 r. - Trubion Pharmaceuticals Inc. przeciwko OHIM - Merck (TRUBION)

(Sprawa T-412/08)

(2008/C 301/92)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: C. Hertz-Eichenrode, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie R 1605/2007-2;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Trubion Pharmaceuticals Inc.

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy "TRUBION" dla towarów i usług należących do klas 5 i 42

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Merck KGaA

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: rejestracja nr 72.884 jako wspólnotowego znaku towarowego słownego znaku towarowego "BION" dla różnych towarów; rejestracja nr 3.282.936 jako wspólnotowego znaku towarowego graficznego znaku towarowego "TriBion Harmonis" dla różnych towarów

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla towarów należących do klasy 5 i odrzucenie sprzeciwu dla pozostałych usług należących do klasy 42

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 40/94 polegające na tym, że Izba Odwoławcza i) nie zbadała podobieństwa znaków towarowych biorąc pod uwagę ogólne wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy oraz ii) nie uwzględniła współzależności odpowiednich czynników, zwłaszcza niewielkiego podobieństwa towarów, przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.