Sprawa T-411/03: Herbillon v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.108.17/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r. - Herbillon przeciwko Komisji

(Sprawa T-411/03)(1)

(Urzędnicy - Powołanie - Zmiana grupy zaszeregowania - Artykuł 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 108/28)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Georges Herbillon (Arlon, Belgia) [Przedstawiciele: N. Lhoëst i É. De Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2002 r. o ostatecznym zaszeregowaniu skarżącego do grupy A7, szczebel 3 oraz uchylenie decyzji Komisji z dnia 29 lipca 2003 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.