Sprawa T-405/23: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2023 r. - Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.314.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2023 r.

Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2023 r. - Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB
(Sprawa T-405/23)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 314/27)

(Dz.U.UE C z dnia 4 września 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG (St. Pölten, Austria) (przedstawiciele: G. Eisenberger, A. Brenneis i J. Holzmann, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board - SRB)

Żądania:

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez SRB w dniu 2 maja 2023 r., dokument nr SRB/ES/2023/23, wraz z załącznikami, w zakresie, jakim dotyczą one obliczenia za 2023 r. składek pobranych ex-post, w każdym razie w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej, oraz

- obciążenie SRB kosztami postępowania.

Strona skarżąca wnosi też, aby na podstawie art. 68 regulaminu postępowania przed Sądem połączyć do celów etapów pisemnego i ustnego postępowania oraz wydania wyroku, ze względu na ich związek i taki sam przedmiot, następujące sprawy: T-400/23, Erste Group Bank/SRB, T-401/23, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/SRB, T-402/23, Steiermärkische Bank und Sparkasse/SRB, T-403/23, Dornbirner Sparkasse Bank/SRB, T-404/23, Kärntner Sparkasse/SRB, T-405/23, Sparkasse Niederösterreich Mitte West/SRB, T-406/23, Tiroler Sparkasse/SRB, T-407/23, Salzburger Sparkasse Bank/SRB, T-408/23, Sparkasse Oberösterreich Bank/SRB.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga opiera się na siedmiu zarzutach, które są identyczne jak te podnoszone w sprawie T-402/23, Steiermärkische Bank i Sparkasse/SRB.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.